متن های زیبا به این وبلاگ خوش اومدین tag:http://text1373.mihanblog.com 2018-09-18T16:01:14+01:00 mihanblog.com راهی کنید رفتنی را... 2018-08-27T18:13:05+01:00 2018-08-27T18:13:05+01:00 tag:http://text1373.mihanblog.com/post/127 Sara M کسی که میخواد برهمسیر رو نشونش بدینیه لقمه نون و پنیرم تو جیبش بذارینضعف نکنه برگرده …
کسی که میخواد بره
مسیر رو نشونش بدین
یه لقمه نون و پنیرم تو جیبش بذارین
ضعف نکنه برگرده …

]]>
دلم یک دوست واقعی میخواهد 2018-08-09T07:03:45+01:00 2018-08-09T07:03:45+01:00 tag:http://text1373.mihanblog.com/post/126 Sara M دلم نه عشق میخواهد نه احساسات قشنگنه ادعاهای بزرگ نه بزرگ های پر مدعا...دلم یک دوست میخواهد که بشود با او حرف زدو بعد پشیمان نشد !!!... دلم نه عشق میخواهد نه احساسات قشنگ

نه ادعاهای بزرگ نه بزرگ های پر مدعا...

دلم یک دوست میخواهد که بشود با او حرف زد

و بعد پشیمان نشد !!!...

]]>
رفیق ناب 2018-08-04T21:57:42+01:00 2018-08-04T21:57:42+01:00 tag:http://text1373.mihanblog.com/post/125 Sara M سرگیجه گرفتیمحالمان بد شدمنزوى شدیمآدم گریز شدیمازبس دیدیم این رابطه هاى بى سر و تهِ نامفهوم را!عاشقانه هایش كه پیشكش،بماند براى خودتان!میماند رفاقتهاى منفعت طلبانه اى كهروز به روز رایج تر میشودجنسِ موافق و مخالف و فامیل هم نمیشناسدپاى نفع كه بیاید وسط،برادر به برادر رحم نمیكند،چه برسد به رفیق!زمانى براى رفیق جانمان را میدادیم،حالا باید مواظب باشیم جیبمان را نزند!زمانى برادر و خواهر بودیم،حالا باید چهار چشمى ناموسمان را بپاییم!زمانى دردِ رفیق،دردِ ما بود،حالا اما درد وجودمان را كه فرا میگیرد،ن
سرگیجه گرفتیم
حالمان بد شد
منزوى شدیم
آدم گریز شدیم
ازبس دیدیم این رابطه هاى بى سر و تهِ نامفهوم را!
عاشقانه هایش كه پیشكش،
بماند براى خودتان!
میماند رفاقتهاى منفعت طلبانه اى كه
روز به روز رایج تر میشود
جنسِ موافق و مخالف و فامیل هم نمیشناسد
پاى نفع كه بیاید وسط،
برادر به برادر رحم نمیكند،
چه برسد به رفیق!
زمانى براى رفیق جانمان را میدادیم،
حالا باید مواظب باشیم جیبمان را نزند!
زمانى برادر و خواهر بودیم،
حالا باید چهار چشمى ناموسمان را بپاییم!
زمانى دردِ رفیق،
دردِ ما بود،
حالا اما درد وجودمان را كه فرا میگیرد،
نیست میشوند،
نابود میشوند،
یك گوشه مینشینند و آنقدر از دور نگاهَت میكنند
تا بشوى مثلِ روزِ اول!
نه اینكه رفیق نباشدها،
اتفاقاً هست،
زیاد هم هست،
اما حواستان باشد،
بازار پُر شده از رفاقت هاى بُنجُل
نامرغوب
مدت دار...
رفیق باید كم باشد،
اما تا میتواند "ناب" باشد!

#علی_قاضی_نظام


]]>
جنگ نرم 2018-08-03T08:35:22+01:00 2018-08-03T08:35:22+01:00 tag:http://text1373.mihanblog.com/post/124 Sara M ‌‌باید یک نفر بنشینددست بگذارد روی شانه اتاز ته دل بگویدچه مرگت است دیوانه جان؟بعد سفت بغلش کنی وتمامِ خوب نبودن هایت ازچشم هایتبزند بیرون...#مریم_قهرمانلو
‌‌
باید یک نفر بنشیند
دست بگذارد روی شانه ات
از ته دل بگوید
چه مرگت است دیوانه جان؟
بعد سفت بغلش کنی و
تمامِ خوب نبودن هایت از
چشم هایت
بزند بیرون...

#مریم_قهرمانلو
]]>
سخنی از الهه قمشه ای 2018-08-01T21:19:51+01:00 2018-08-01T21:19:51+01:00 tag:http://text1373.mihanblog.com/post/123 Sara M چه زیبا گفت..ﺩﮐﺘﺮ ﺍﻟﻬﯽ ﻗﻤﺸﻪ ﺍﯼ :♡ ﻓﯿﻠﻢ ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﻭ ﺑﮕﺬﺍﺭﯾﺪ ﺟﻠﻮﯼ ﺧﻮﺩﺗﺎﻥﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﺍﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﺭﺍ ﺟﻠﻮﯼ ﻫﻤﻪ ﭘﺨﺶ ﮐﻨﻨﺪ؟؟ﺑﺎ ﻓﺮﺯﻧﺪﻡ ﭼﻄﻮﺭ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﮐﺮﺩﻡ؟ﺑﺎ همسرم ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺣﺮﻑ ﺯﺩﻡ؟ﺍﮔﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺘﯽ ﺍﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﺭﺍ ﺑﻘﯿﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻮﺏ ﻧﯿﺴﺘﯽ !ﺍﯾﻦ ﯾﮏ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺍﺯ ﺗﻘﻮﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻋﻤﺎﻟﺖﺭﺍ ﺭﻭﯼ ﺳﺮﺕ ﺑﮕﺬﺍﺭﯼ ﻭ ﺑﺮﻭﯼ ﺑﺎﺯﺍﺭ، ﺩﻭﺭﯼ ﺑﺰﻧﯽ ﻭ ﺷﺮﻣﻨﺪﻩ ﻧﺸﻮﯼ ...ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺍﯾﻦ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺩﺍﺩﻩ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﺻﻼﺡ ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﻐﻔﺮﺗﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻫﺴﺖ…؟
چه زیبا گفت..
ﺩﮐﺘﺮ ﺍﻟﻬﯽ ﻗﻤﺸﻪ ﺍﯼ :

♡ ﻓﯿﻠﻢ ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﻭ ﺑﮕﺬﺍﺭﯾﺪ ﺟﻠﻮﯼ ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ
ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﺍﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﺭﺍ ﺟﻠﻮﯼ ﻫﻤﻪ ﭘﺨﺶ ﮐﻨﻨﺪ؟؟
ﺑﺎ ﻓﺮﺯﻧﺪﻡ ﭼﻄﻮﺭ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﮐﺮﺩﻡ؟
ﺑﺎ همسرم ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺣﺮﻑ ﺯﺩﻡ؟
ﺍﮔﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺘﯽ ﺍﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﺭﺍ ﺑﻘﯿﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻮﺏ ﻧﯿﺴﺘﯽ !

ﺍﯾﻦ ﯾﮏ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺍﺯ ﺗﻘﻮﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻋﻤﺎﻟﺖ
ﺭﺍ ﺭﻭﯼ ﺳﺮﺕ ﺑﮕﺬﺍﺭﯼ ﻭ ﺑﺮﻭﯼ ﺑﺎﺯﺍﺭ، ﺩﻭﺭﯼ ﺑﺰﻧﯽ ﻭ ﺷﺮﻣﻨﺪﻩ ﻧﺸﻮﯼ ...

ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺍﯾﻦ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺩﺍﺩﻩ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﺻﻼﺡ ﮐﻨﯿﻢ .

ﻣﻐﻔﺮﺗﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻫﺴﺖ…؟
]]>
حال 2018-07-31T21:30:04+01:00 2018-07-31T21:30:04+01:00 tag:http://text1373.mihanblog.com/post/122 Sara M واحد اندازه‌گیری فاصله متر نیست"حال" است.حالش را که نداشته باشیحتی یک قدم هم دور است… واحد اندازه‌گیری فاصله متر نیست
"حال" است.
حالش را که نداشته باشی
حتی یک قدم هم دور است…]]>
حکایت دل 2018-07-28T07:06:00+01:00 2018-07-28T07:06:00+01:00 tag:http://text1373.mihanblog.com/post/121 Sara M ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺴﺖ ﭼﻘﺪﺭ ﻣﻰ ﻣﺎﻧﻰ؛ ﻳﮏ ﺭﻭﺯ ... ﻳﮏ ﻣﺎﻩ ... ﻳﮏ ﺳﺎﻝ ... "ﻣﻬﻢ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﻣﺎﻧﺪﻥ ﺍﺳﺖ"ﺑﻌﻀﻰ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻳﮏ ﺭﻭﺯ ﺗﻤﺎﻡ ﺩﻧﻴﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻫﺪﻳﻪ ﻣﻰ ﺩﻫﻨﺪ ﮔﺎﻫﻰ ﺑﻌﻀﻰ ﻫﺎ، ﻳﮏ ﻋﻤﺮ ﮐﻨﺎﺭﺕ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﺟﺰ ﺩﺭﺩ، ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ ﺑﺮﺍﻳﺖ ندارند ﻭ ﺗﺎ ﺗﻪ ﺭﻭﺣﺖ ﺭﺍ ﻣﻰ ﺧﺮﺍﺷﻨد ﺑﻌﻀﻰ ﻫﺎ ﻧﺎﺏ ﻫﺴﺘﻨﺪ.... ﻭ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎﻯ ﻧﺎﺏ ﺗﺮﻯ ﻫﺪﻳﻪ ﻣﻰ ﺩﻫﻨﺪ! ﺍﻳﻦ ﺑﻌﻀﻰ ﻫﺎ ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺴﺖ ﭼﻘﺪﺭ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ؛ ﻫﺮ ﭼﻘﺪﺭ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺯﻭﺩ ﺑﺮﻭﻧﺪ ﻳﺎﺩﺷﺎﻥ و ﺣﺲ ﺧﻮﺏ ﺑﻮﺩﻧﺸﺎﻥﺗﺎ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻫﺴﺖ...

ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺴﺖ ﭼﻘﺪﺭ ﻣﻰ ﻣﺎﻧﻰ؛
 ﻳﮏ ﺭﻭﺯ ...
 ﻳﮏ ﻣﺎﻩ ...
 ﻳﮏ ﺳﺎﻝ ...
 "ﻣﻬﻢ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﻣﺎﻧﺪﻥ ﺍﺳﺖ"

ﺑﻌﻀﻰ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻳﮏ ﺭﻭﺯ ﺗﻤﺎﻡ ﺩﻧﻴﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻫﺪﻳﻪ ﻣﻰ ﺩﻫﻨﺪ

 ﮔﺎﻫﻰ ﺑﻌﻀﻰ ﻫﺎ، ﻳﮏ ﻋﻤﺮ ﮐﻨﺎﺭﺕ ﻫﺴﺘﻨﺪ
 ﺍﻣﺎ ﺟﺰ ﺩﺭﺩ، ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ ﺑﺮﺍﻳﺖ ندارند
 ﻭ ﺗﺎ ﺗﻪ ﺭﻭﺣﺖ ﺭﺍ ﻣﻰ ﺧﺮﺍﺷﻨد

 ﺑﻌﻀﻰ ﻫﺎ ﻧﺎﺏ ﻫﺴﺘﻨﺪ....
 ﻭ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎﻯ ﻧﺎﺏ ﺗﺮﻯ ﻫﺪﻳﻪ ﻣﻰ ﺩﻫﻨﺪ!

 ﺍﻳﻦ ﺑﻌﻀﻰ ﻫﺎ ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺴﺖ ﭼﻘﺪﺭ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ؛
 ﻫﺮ ﭼﻘﺪﺭ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺯﻭﺩ ﺑﺮﻭﻧﺪ
 ﻳﺎﺩﺷﺎﻥ و ﺣﺲ ﺧﻮﺏ ﺑﻮﺩﻧﺸﺎﻥ
ﺗﺎ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻫﺴﺖ...
]]>
مرغ آمین 2018-02-15T20:52:00+01:00 2018-02-15T20:52:00+01:00 tag:http://text1373.mihanblog.com/post/120 Sara M گویند : مرغیست به نام « آمین » ! مرغی آسمانی در بلندترین نقطهٔ آسمان آنجا که بخدا نزدیکتر است می پَرَدو سخن می گوید او شنوا ترین موجود ِ جهان ِ هستی است هر چیز را که می شنود ، دوباره بنام فرد ِ گوینده آنرا تکرار می کند و آمین می گوید این است که همهٔ آیین ها می گویند مراقب کلامت باش ! این است که می گویند تنها صداست که می ماند این است که می گویند دیگران را دعا کنید ! این است که اگر دیگرانی را نفرین کنیم روزی خود ِ ما دچار آن خواهیم بود مرغ آمین هر آنچه که بگوئیم را با اسم خود ِ ما فقر بهتر است یا عطر؟ 2018-02-01T10:19:50+01:00 2018-02-01T10:19:50+01:00 tag:http://text1373.mihanblog.com/post/119 Sara M یک روز از سرِ بی کاری به بچه های کلاس گفتم انشایی بنویسند با این عنوان که "فقر بهتر است یا عطر؟"قافیه ساختن از سرگرمی هایم بود.چند نفری از بچه ها نوشتند "فقر". از بین علم و ثروت همیشه علم را انتخاب می کردند. نوشته بودند که "فقر" خوب است چون چشم و گوش آدم را باز می کند و او را بیدار نگه می دارد ولی عطر، آدم را بیهوش و مدهوش می کند.عادت کرده بودند مزیت فقر را بگویند چون نصیبشان شده بود.فقط یکی از بچه ها نوشته بود "عطر". انشایش را هنوز هم دارم. جالب بود. نوشته بود "عطر حس هایی ر یک روز از سرِ بی کاری به بچه های کلاس گفتم انشایی بنویسند با این عنوان که "فقر بهتر است یا عطر؟"
قافیه ساختن از سرگرمی هایم بود.
چند نفری از بچه ها نوشتند "فقر". 
از بین علم و ثروت همیشه علم را انتخاب می کردند.
 نوشته بودند که "فقر" خوب است چون چشم و گوش آدم را باز می کند و او را بیدار نگه می دارد ولی عطر، آدم را بیهوش و مدهوش می کند.
عادت کرده بودند مزیت فقر را بگویند چون نصیبشان شده بود.
فقط یکی از بچه ها نوشته بود "عطر". 
انشایش را هنوز هم دارم. جالب بود. 
نوشته بود "عطر حس هایی را در آدم بیدار می کند که فقر آنها را خاموش کرده است".
]]>
چوب خدا 2017-11-12T21:46:15+01:00 2017-11-12T21:46:15+01:00 tag:http://text1373.mihanblog.com/post/118 Sara M "چوب خدا"شاید همان بغضی باشدکه دخترت سالها بعد می خورد....و تو در عمق چشمانش خاطره تلخ رفتنت را می ببینی...تو را نمیدانم اما...من به خدایی که آن بالاست عجییب معتقدم... https://t.me/joinchat/BHvDngwbljrrhn1XGOQcPQلینک گروه ما ^^^^^^لینک کانال ما:Tebghadimi@ "چوب خدا"
شاید همان بغضی باشد
که دخترت سالها بعد می خورد....
و تو در عمق چشمانش خاطره تلخ رفتنت را می ببینی...
تو را نمیدانم اما...
من به خدایی که آن بالاست عجییب معتقدم... 

https://t.me/joinchat/BHvDngwbljrrhn1XGOQcPQ
لینک گروه ما ^^^^^^
لینک کانال ما:Tebghadimi@


]]>
انسان ها مثل مدادرنگی.... 2017-11-11T07:27:57+01:00 2017-11-11T07:27:57+01:00 tag:http://text1373.mihanblog.com/post/117 Sara M ما انسان ها مثل مداد رنگی هستیم، شاید رنگ مورد علاقه ی یکدیگرنباشیم !اما روزیبرای کامل کردن نقاشی هایماندنبال هم خواهیم گشت !به شرطی که همدیگر را تا حد نابودی نتراشیم..@Tebghadimihttps://t.me/joinchat/BHvDngwbljrrhn1XGOQcPQ ما انسان ها 
مثل مداد رنگی هستیم، 
شاید رنگ مورد علاقه ی یکدیگرنباشیم !
اما روزی
برای کامل کردن نقاشی هایمان
دنبال هم خواهیم گشت !
به شرطی که 
همدیگر را تا حد نابودی نتراشیم..

@Tebghadimi

https://t.me/joinchat/BHvDngwbljrrhn1XGOQcPQ
]]>
غمگین ترین درد 2017-11-06T07:38:59+01:00 2017-11-06T07:38:59+01:00 tag:http://text1373.mihanblog.com/post/116 Sara M غمگین‌ترین درد ، مرگ نیست ...!دلبستگی به کسی است ،که بدانی هست اما اجازه بودن در کنارش را نداری ...! یاشار عبدالملکیبه کانال تلگرامی ما بپیوندید:              Tebghadimi@ غمگین‌ترین درد ، مرگ نیست ...!
دلبستگی به کسی است ،
که بدانی هست اما 
اجازه بودن در کنارش را نداری ...!

 یاشار عبدالملکی
به کانال تلگرامی ما بپیوندید:
              Tebghadimi@

]]>
سگ های زندگیتون را گاز نگیرید 2017-11-05T08:46:55+01:00 2017-11-05T08:46:55+01:00 tag:http://text1373.mihanblog.com/post/115 Sara M ‏سگ شما رو گاز بگیره شما هم سگ رو گاز میگیرین؟ جواب من مسلماً نه هستش!جمله ی بالا الگوی زندگیه منه در برابر خیلی ها...سگهای زندگیتونو گاز نگیرید...به کانال ما در تلگرام بپیوندید:Tebghadimi@ سگ شما رو گاز بگیره شما هم سگ رو گاز میگیرین؟ 
جواب من مسلماً نه هستش!
جمله ی بالا الگوی زندگیه منه در برابر خیلی ها...

سگهای زندگیتونو گاز نگیرید...

به کانال ما در تلگرام بپیوندید:

Tebghadimi@

]]>
رفت که برگردد 2017-11-03T18:43:36+01:00 2017-11-03T18:43:36+01:00 tag:http://text1373.mihanblog.com/post/114 Sara M ما شبیه جنسِ خاك خورده ى داخلِ ویترینیم،كه یك نفر انتخابمان كرد اما حاضر نشد بهایمان را پرداخت كند!فقط آمد،دلخوشمان كرد،و رفت...رفت یك دورى بزند و برگردد!:)على_قاضى_نظامبه کانال تلگرامی ما بپیوندید:t.m/@Tebghadimi ما شبیه جنسِ خاك خورده ى داخلِ ویترینیم،
كه یك نفر انتخابمان كرد 
اما حاضر نشد بهایمان را پرداخت كند!
فقط آمد،
دلخوشمان كرد،
و رفت...
رفت یك دورى بزند و برگردد!:)

على_قاضى_نظام

به کانال تلگرامی ما بپیوندید:
t.m/@Tebghadimi
]]>
رازها 2017-11-02T19:13:03+01:00 2017-11-02T19:13:03+01:00 tag:http://text1373.mihanblog.com/post/112 Sara M در سینه ی همه ی ما رازی ست که نباید برملا شود. باید تا آخر عمر، همان گوشه، همان گوشه ی تاریک و نمور، باقی بماند، تا مرگ، آن را نابود کند .این جور رازها، نه شیرین اند و نه دوست داشتنی. رازهای ترسناکی هستند که فاش شدنشان، میتواند چهره ها را تغییر دهد.#معلم_پیانو#میشائیل_هانکهبه کانال طب القدیم ما درتلگرام بپیوندید:Tebghadimi@ در سینه ی همه ی ما رازی ست که نباید برملا شود.
 باید تا آخر عمر، همان گوشه، همان گوشه ی تاریک و نمور، باقی بماند، 
تا مرگ، آن را نابود کند .
این جور رازها، 
نه شیرین اند و نه دوست داشتنی. 
رازهای ترسناکی هستند که فاش شدنشان، میتواند چهره ها را تغییر دهد.

#معلم_پیانو
#میشائیل_هانکه


به کانال طب القدیم ما درتلگرام بپیوندید:

Tebghadimi@
]]>