متن های زیبا به این وبلاگ خوش اومدین آدرس کانالم توی تلگرام: tebghadimi@ http://text1373.mihanblog.com 2017-10-21T19:39:56+01:00 text/html 2017-10-21T12:17:10+01:00 text1373.mihanblog.com Sara M به شیطان گفتم... http://text1373.mihanblog.com/post/104 <div><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#006600">به شیطان گفتم: «لعنت بر شیطان!»</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#006600">شیطان لبخند زد.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#006600">پرسیدم: «چرا می‌خندی؟»</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#006600">پاسخ داد: «از حماقت تو خنده‌ام می‌گیرد.»</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#006600">پرسیدم: «مگر چه کرده‌ام؟»</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#006600">گفت: «مرا لعنت می‌کنی در حالی که هیچ بدی در حق تو نکرده‌ام.»</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#006600">با تعجب پرسیدم: «پس چرا زمین می‌خورم؟!»</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#006600">جواب داد: «نفس تو مانند اسبی است که آن را رام نکرده‌ای. نفس تو هنوز وحشی است. او تو را زمین می‌زند.»</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#006600">پرسیدم: «پس تو چه کاره‌ای؟!»</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#006600">پاسخ داد: «هر وقت سواری آموختی، برای رم دادن اسب تو خواهم آمد؛ فعلاً برو سواری بیاموز.»</font></div> text/html 2017-10-19T06:36:38+01:00 text1373.mihanblog.com Sara M من... http://text1373.mihanblog.com/post/103 <font color="#cc6600" face="Mihan-Nassim" size="4">من یه گلدون پراز گل بودم</font><div><font color="#cc6600" face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div><font color="#cc6600" face="Mihan-Nassim" size="4">وزش چشم تو پاییزم کرد....</font></div><div><font color="#cc6600" face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div><font color="#cc6600" face="Mihan-Nassim" size="2">حسین صفا</font></div> text/html 2017-10-18T06:49:53+01:00 text1373.mihanblog.com Sara M اگرمیخواهید خوشبخت باشید http://text1373.mihanblog.com/post/102 <div><font size="5" face="Mihan-Iransans" color="#006600">اگر میخواهید&nbsp;</font></div><div><font size="5" face="Mihan-Iransans" color="#006600">"خوشبخت "</font></div><div><font size="5" face="Mihan-Iransans" color="#006600">باشید&nbsp;</font></div><div><font size="5" face="Mihan-Iransans" color="#006600">"زندگی تان"</font></div><div><font size="5" face="Mihan-Iransans" color="#006600">را به یک&nbsp;</font></div><div><font size="5" face="Mihan-Iransans" color="#006600">"هدف"&nbsp;</font></div><div><font size="5" face="Mihan-Iransans" color="#006600">گره بزنید،&nbsp;</font></div><div><font size="5" face="Mihan-Iransans" color="#006600">نه به آدم ها و اشیاء&nbsp;</font></div><div><font size="5" face="Mihan-Iransans" color="#006600">آلبرت انیشتن</font></div> text/html 2017-10-17T11:26:47+01:00 text1373.mihanblog.com Sara M زیباترین انسان هایی که تاکنون شناخته ام http://text1373.mihanblog.com/post/101 <div><br></div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#993399">زیباترین انسانهایى كه تا كنون شناخته‌ام، آنهایى بودند كه شكست خورده بودند، رنج میكشیدند، دچار فقدان شده بودند و با این حال راه خود را از اعماق درد و رنج گشودند و بیرون آمدند.&nbsp;</font></div><div><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#993399">این افراد، یك حسى از قدردانى، حساسیت و فهم زندگى داشتند كه آنها را پر از شفقت، ملایمت و توجه عمیق و عاشقانه میكرد.&nbsp;</font></div><div><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#993399">زیبایى این افراد، اتفاقى و بى‌سبب نبود.&nbsp;</font></div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>&nbsp;<font face="Mihan-Nassim" size="2" color="#ff0000">الیزابت_كوبلر</font></div> text/html 2017-10-15T10:59:45+01:00 text1373.mihanblog.com Sara M قوی کسی است که... http://text1373.mihanblog.com/post/100 <div><br></div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#003333">قوی کسی است که,</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#003333">نه منتظر میماند کسی خوشبختش کند،</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#003333">&nbsp;و نه اجازه میدهد کسی بدبختش کند!!</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#003333">هر گاه زندگی را جهنم دیدی,&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#003333">سعی کن پخته از آن بیرون آیی...</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#003333">سوختن را همه بلدند!!</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#003333">زندگی هیچ نمیگوید, نشانت میدهد!!</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#003333">با زندگی قهر نکن... دنیا منت هیچکس را نمیکشد...</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#003333">یکی رفت و،</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#003333">&nbsp; &nbsp;یکی موند و،</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#003333">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;یکی از غصه هاش خوندو</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#003333">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; یکی برد و،&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#003333">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;یکی باخت و،&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#003333">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; یکی با قسمتش ساختو</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#003333">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; یکی رنجید،&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#003333"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#003333">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;""یکی بخشید""</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#003333"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#003333">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; یکی از آبروش ترسید</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#003333">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; یکی بد شد،</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#003333">&nbsp; &nbsp; &nbsp;یکی رد شد،&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#003333">&nbsp; یکی پابند مقصد شد&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#003333">تو اما باش،</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#003333">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; """خدا اینجاست...!!</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#003333">با خود عهد بستم که به چشمانم بیاموزم،</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#003333">فقط زیبائی های زندگی ارزش دیدن دارد،</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#003333">و با خود تکرار می کنم که یادم باشد،&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#003333">هر آن ممکن است شبی فرا رسد،</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#003333">و آنچنان آرام گیرم که دیدار صبحی دیگر برایم ممکن نگردد،&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#003333">پس هرگز به امید فردا "محبت هایم را ذخیره نکنم "،</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#003333">و این عهد به من جسارت می دهد که به عزیزترین هایم ساده بگویم :</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#003333">خوشحالم که هستید....</font></div><div><br></div> text/html 2017-10-14T11:05:31+01:00 text1373.mihanblog.com Sara M رمز زیبایی http://text1373.mihanblog.com/post/99 <div><br></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#000099"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#000099">گنجشکی با عجله و با تمام توان به آتش نزدیک می‌شد و برمی‌گشت‌!</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#000099"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#000099">پرسیدند: چه می‌کنی؟</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#000099"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#000099">پاسخ داد: در این نزدیکی چشمه آبی هست و من مرتب نوک خود را پر از آب می‌کنم و آن را روی آتش می‌ریزم…</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#000099"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#000099">گفتند: حجم آتش در مقایسه با آبی که تو می‌آوری بسیار زیاد است و این آب فایده‌ای ندارد!</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#000099"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#000099">گفت: شاید نتوانم آتش را خاموش کنم، اما آن هنگام که وجدانم می‌پرسد: زمانی که دوستت در آتش می‌سوخت تو چه کردی؟</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#000099">پاسخ می‌دهم: هر آنچه از من بر می‌آمد!</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#000099"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#000099">✅ همین یک جمله رمز تمام زیبایی‌های رفتاری دنیاست. بدون توقع و با دلی صاف هر کاری از دستت بر می‌آید انجام بده...</font></div><div><br></div> text/html 2017-10-12T06:35:27+01:00 text1373.mihanblog.com Sara M داستانک http://text1373.mihanblog.com/post/98 <div><font size="3" color="#993300" face="Mihan-IransansLight">گفتم: شد یکبارتورا بایک چهره خندان ببینیم؟&nbsp;</font></div><div><font size="3" color="#993300" face="Mihan-IransansLight">گفت: تو یکی دست از سرم بردار،"گفتم" جان!حوصله تویکی را ندارم.&nbsp;</font></div><div><font size="3" color="#993300" face="Mihan-IransansLight">گفتم:باز چی شده&nbsp;</font></div><div><font size="3" color="#993300" face="Mihan-IransansLight">گفت: می خواستی چه شده باشد؟امروز از زمین وزمان برایم باریده .&nbsp;</font></div><div><font size="3" color="#993300" face="Mihan-IransansLight">گفتم: مثلا چه؟&nbsp;</font></div><div><font size="3" color="#993300" face="Mihan-IransansLight">گفت: دیشب خیلی خوابم می آمد.به خواهرم گفتم،اگر می شود این انشای مرا بنویس.&nbsp;</font></div><div><font size="3" color="#993300" face="Mihan-IransansLight">گفتم : خب؟&nbsp;</font></div><div><font size="3" color="#993300" face="Mihan-IransansLight">گفت: فکر می کنی چند خط نوشته بود؟فقط پنج خط؛یعنی نصف صفحه هم نشده بود.&nbsp;</font></div><div><font size="3" color="#993300" face="Mihan-IransansLight">گفتم: دیگر؟&nbsp;</font></div><div><font size="3" color="#993300" face="Mihan-IransansLight">گفت: دبیر ریاضی مان گفته بود که باید امروز بعد از ساعت مدرسه بمانیم تا باهامان کار کند،آخر پنج شنبه امتحان داریم.قرار بود هر کس ناهارش را بیاوردوهمه با هم توی کلاس بخوریم.فکر می کنی مادرم برای ناهار چی گذاشته بود؟&nbsp;</font></div><div><font size="3" color="#993300" face="Mihan-IransansLight">گفتم: نمی دانم، تو بگو!&nbsp;</font></div><div><font size="3" color="#993300" face="Mihan-IransansLight">گفت: یک ساندویچ تخم مرغ؛فقط یک ساندویچ تخم مرغ.می آمدی می دیدی که بچه ها چه کرده اند.بوی قرمه سبزیمهسا کلاس را برداشته بود.&nbsp;</font></div><div><font size="3" color="#993300" face="Mihan-IransansLight">گفتم: دیگر؟&nbsp;</font></div><div><font size="3" color="#993300" face="Mihan-IransansLight">گفت: وقتی می گویم از زمین وزمان برایم باریده ،یعنی باریده بعد از کلاس بابام آمده بود دنبالم با پیکان قراضه اش. از خجالت آب شدم تا سوار شدم وبابا راه افتاد.خب خودم می آمدم. مگر پا نداشتم؟&nbsp;</font></div><div><font size="3" color="#993300" face="Mihan-IransansLight">گفتم: وقتی داشتی انشای پنج خطی ات را می خواندی یا وقتی داشتی ساندویچ تخم مرغت را گاز میزدی یا وقتی داشتی سوار پیکان قراضه ی پدرت میشدی،متوجه چیزی نشدی؟&nbsp;</font></div><div><font size="3" color="#993300" face="Mihan-IransansLight">گفت: مثلا چی؟&nbsp;</font></div><div><font size="3" color="#993300" face="Mihan-IransansLight">گفتم: یک روز آموزگاری از دانش آموزانش پرسید:آیا می توانید راهی بری ابراز عشق،بیان کنید؟یکی گفت:معمولا عشق با بخشیدن معنا می کنند؛دادن گل وهدیه یکی از این راههاست.&nbsp;</font></div><div><font size="3" color="#993300" face="Mihan-IransansLight">دیگری گفت: زدن حرفهای آتشین!&nbsp;</font></div><div><font size="3" color="#993300" face="Mihan-IransansLight">یکی دیگر گفت: با هم بودن در تحمل رنج ها ولإت بردن از خوش بختی،راهی برای بیان عشق است.&nbsp;</font></div><div><font size="3" color="#993300" face="Mihan-IransansLight">در آن بین، پسری بلند شدوگفت: من می خواهم برای بیان راه عشق ،داستانی تعریف کنم.یک روز زن وشوهرجوانی که هردوزیست شناس بودند &nbsp;طبق معمول به جنگل رفتند.وقتی به بالای تپه ای رسیدند،در جامیکوب شدند.یک ببر بزرگ،جلوی زن وشوهرایستاده و به آن ها خیره شده بود.راهی برای فرار نبود.رنگ صورت زن وشوهر پریده بود و در برابر ببر،جرات کوچکترین حرکتی نداشتند.ببرآرام بطرف آنها حرکت کرد.در همان لحظه مرد زیست شناس، فریاد زنان فرار کردو همسرش را تنها گذاشت. ببر بلافاصله به سمت شوهر دوید وچند دقیقه بعد،ضجه های مرد به گوش رسید. ببررفت وزن زنده ماند.&nbsp;</font></div><div><font size="3" color="#993300" face="Mihan-IransansLight">داستان که به اینجا رسید دانش آموزان شروع کردند به محکوم کردن مرد،اما پسر پرسید: آیا می دانید آن مرد در لحظه های آخرزندگی اش چه فریاد می زد؟&nbsp;</font></div><div><font size="3" color="#993300" face="Mihan-IransansLight">بچه ها حدس زدند: حتما از همسرش معذرت خواسته که او را تنها گذاشته است!&nbsp;</font></div><div><font size="3" color="#993300" face="Mihan-IransansLight">پسر جواب داد: نه! آخرین حرف مرد این بود که ،عزیزم!تو بهترین مونسم بودی. از پسرمان خوب مواظبت کن وبه او بگو، پدرت همیشه عاشقت بود.&nbsp;</font></div><div><font size="3" color="#993300" face="Mihan-IransansLight">پسر اشکهایش را پاک کرد وادامه داد:همه زیست شناسان می دانند که ببرفقط به کسی حمله می کند که حرکتی انجام دهد ویا فرار کند. پدر من درآن لحظه وحشتناک، با فدا کردن جانش،پیش مرگ مادرم شد واو را نجات داد. این صادقانه ترین راه پدرم برای بیان عشق خود به مادرم &nbsp;ومن بود.&nbsp;</font></div><div><font size="3" color="#993300" face="Mihan-IransansLight">وگفتم: می بینی؟راه ابراز عشق،همیشه آنطور نیست که تو انتظار داری.&nbsp;</font></div><div><font size="3" color="#993300" face="Mihan-IransansLight">گفت:...&nbsp;</font></div><div><font size="3" color="#993300" face="Mihan-IransansLight">&nbsp;</font></div> text/html 2017-10-10T15:58:17+01:00 text1373.mihanblog.com Sara M وقتتوصرف خودت کن http://text1373.mihanblog.com/post/97 <div><br></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5">‏<font face="Mihan-IransansBold" color="#000099">ریز شدن تو زندگی بقیه&nbsp;</font></font></div><div><font size="5" face="Mihan-IransansBold" color="#000099">باعث ریز ریز شدن زندگی خودت میشه....</font></div><div><font size="5" face="Mihan-IransansBold" color="#000099"><br></font></div><div><font size="5" face="Mihan-IransansBold" color="#000099">وقتتو صرف خودت کن!!!</font></div> text/html 2017-10-09T15:13:20+01:00 text1373.mihanblog.com Sara M نیمکت ذخیره http://text1373.mihanblog.com/post/96 <div><br></div><div><font size="3" face="Mihan-IransansLight" color="#993300"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-IransansLight" color="#993300">خیلی ها این روزها یک نیمکت ذخیره برای آدمهای اطرافشان در نظر می‌گیرند ...</font></div><div><font size="3" face="Mihan-IransansLight" color="#993300">تا زمانی یک نفر را دوست دارند که کس دیگری در کار نباشد ...</font></div><div><font size="3" face="Mihan-IransansLight" color="#993300">اما همین که یک نفر دیگر با موقعیت بهتری پیش بیاید نفر اول کم کم جذابیتش را از دست می‌دهد ...</font></div><div><font size="3" face="Mihan-IransansLight" color="#993300">دیگر جوابگوی تمام رویاهایشان نیست&nbsp;</font></div><div><font size="3" face="Mihan-IransansLight" color="#993300">رهایش نمی‌کنند اما به پایش هم نمی‌مانند</font></div><div><font size="3" face="Mihan-IransansLight" color="#993300">روی نیمکت ذخیره‌ی‌شان نگهش می‌دارند ...</font></div><div><font size="3" face="Mihan-IransansLight" color="#993300">تا هرچند وقت یکبار که کسی دلشان را شکست یا دوباره تنها شدند کسی را دم دست داشته باشند تا نفر بعدی‌شان را پیدا کنند ...</font></div><div><font size="3" face="Mihan-IransansLight" color="#993300">مراقب نیکمت نشین شدن احساساتتان باشید&nbsp;</font></div><div><font size="3" face="Mihan-IransansLight" color="#993300">آدمها خیلی وقت است که دیگر منطقشان به احساسشان میچربد ...</font></div><div><font size="3" face="Mihan-IransansLight" color="#993300"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-IransansLight" color="#993300">مسلم علادی</font></div><div><br></div> text/html 2017-10-08T03:17:50+01:00 text1373.mihanblog.com Sara M هیچ وقت وارد گذشته آدمانشو http://text1373.mihanblog.com/post/95 <font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#6600cc">ﻫﻴﭽﻮﻗﺖ ﻭﺍﺭﺩ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﻴﭻ آدمى ﻧﺸﻮ ﻭ ﺯﻳﺮ ﻭ ﺭﻭﺵ نکن ،</font><div><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#6600cc">حتى ﻋﺰﻳﺰﺗﺮﻳﻨﺖ!</font></div><div><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#6600cc">ﺯﻳﺒﺎﺗﺮﻳﻦ ﺑﺎﻏﭽﻪ ﻫﻢ که ﺑﻴﻞ ﺑﺰنى ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻳﻪ کرم ﺗﻮﺵ ﭘﻴﺪﺍ میکنی</font></div><div><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#6600cc">ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ کسی ﺣﺴﺎﺩﺕ نکن ﺑﺨﺎﻃﺮ نعمتی که خدا به &nbsp;ﺍﻭ ﺩﺍﺩﻩ..</font></div><div><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#6600cc">.زیرا ﺗﻮ نمیدانی ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﭼﻪ چیزی ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﻭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ..</font></div><div><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#6600cc">.ﻭ غمگین ﻣﺒﺎﺵ ﻭقتی ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ چیزی ﺭﺍ ﺍﺯ ﺗﻮ ﮔﺮﻓﺖ.</font></div><div><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#6600cc">..ﺯیرا ﺗﻮ نمى دانى ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﭼﻪ چیزى ﺭﺍ ﻋﻮﺽ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺩ</font></div><div><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#6600cc">&nbsp;.پس همیشه شاکر ﺑﺎﺵ.•••</font></div> text/html 2017-10-06T13:41:28+01:00 text1373.mihanblog.com Sara M نخ زندگی http://text1373.mihanblog.com/post/94 <div><br></div><div><font size="4" color="#009900"><br></font></div><div><font size="4" color="#009900">هررفتارمانندیک نخ نازک است</font></div><div><font size="4" color="#009900">نخ های نازک "رفتارهای تکراری "</font></div><div><font size="4" color="#009900">تبدیل به طناب "عادت " میشوند</font></div><div><font size="4" color="#009900">و آن طناب برای همیشه</font></div><div><font size="4" color="#009900">دورزندگی مامیپیچد!</font></div><div><font size="4" color="#009900">مواظب نخ های نازک زندگیمان باشیم.</font></div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div><br></div> text/html 2017-10-05T06:45:12+01:00 text1373.mihanblog.com Sara M زندگی کوتاه است http://text1373.mihanblog.com/post/93 <div><font size="3" color="#993399">زندگی کوتاه است؛</font></div><div><font size="3" color="#993399">نه غمش می‌ارزد</font></div><div><font size="3" color="#993399">و نه شادی ماندن دارد...</font></div><div><font size="3" color="#993399">بهترین راه برایت این است</font></div><div><font size="3" color="#993399">که بخندی و بخندی و بخندی</font></div><div><font size="3" color="#993399">به غمش...</font></div><div><font size="3" color="#993399">به کَمش...</font></div><div><font size="3" color="#993399">و &nbsp;زیادی...</font></div><div><font size="3" color="#993399">و همش..</font></div><div><br></div> text/html 2017-10-03T16:02:57+01:00 text1373.mihanblog.com Sara M گریزگاه کجاست http://text1373.mihanblog.com/post/92 <div><font size="3" color="#000099">جهان پیشینم را&nbsp;</font></div><div><font size="3" color="#000099">انکار می‌کنم،</font></div><div><font size="3" color="#000099">جهان تازه‌ام را دوست نمی‌دارم،</font></div><div><font size="3" color="#000099">پس گریزگاه کجاست!</font></div><div><font size="3" color="#000099">اگر چشمانت سرنوشت من نباشد؟&nbsp;</font></div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div><br></div> text/html 2017-10-02T15:37:14+01:00 text1373.mihanblog.com Sara M واقعی ترین نظراطرافیان درباره شما http://text1373.mihanblog.com/post/91 <div>‌ درون ادمها رادر زمان عصبانیت بشناسید ،&nbsp;</div><div><br></div><div>حرفهایی كه ادمها در زمان عصبانیت به شما میزنند ،</div><div><br></div><div>واقعی ترین نظر انها در مورد شماست !!!</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>"دكترالهی قمشه ای"</div> text/html 2017-09-30T17:56:32+01:00 text1373.mihanblog.com Sara M جاده موفقیت.... http://text1373.mihanblog.com/post/90 <div><br></div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>جاده موفقیت مستقیم نیست...!</div><div>پیچی دارد به نام "شکست"</div><div>دوربرگردانی به نام "سردرگمی"</div><div>سرعت گیرهایی به نام "افکار منفی"</div><div>و چراغ قرمزهایی به نام "دشمنان"</div><div>اما اگر یدکی به نام "اراده" داشته باشید</div><div>موتوری به نام "استقامت"</div><div>و راننده ای به نام "خدا"</div><div>به جایی خواهید رسید که "موفقیت" نام دارد</div>