متن های زیبا به این وبلاگ خوش اومدین http://text1373.mihanblog.com 2019-08-16T07:05:33+01:00 text/html 2018-08-27T18:13:05+01:00 text1373.mihanblog.com Sara M راهی کنید رفتنی را... http://text1373.mihanblog.com/post/127 <div><font size="5" color="#003300"><br></font></div><div><font size="5" color="#003300">کسی که میخواد بره</font></div><div><font size="5" color="#003300">مسیر رو نشونش بدین</font></div><div><font size="5" color="#003300">یه لقمه نون و پنیرم تو جیبش بذارین</font></div><div><font size="5" color="#003300">ضعف نکنه برگرده …</font></div><div><br></div> text/html 2018-08-09T07:03:45+01:00 text1373.mihanblog.com Sara M دلم یک دوست واقعی میخواهد http://text1373.mihanblog.com/post/126 <div><font size="4" color="#000099" face="Mihan-Nassim">دلم نه عشق میخواهد نه احساسات قشنگ</font></div><div><font size="4" color="#000099" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div><font size="4" color="#000099" face="Mihan-Nassim">نه ادعاهای بزرگ نه بزرگ های پر مدعا...</font></div><div><font size="4" color="#000099" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div><font size="4" color="#000099" face="Mihan-Nassim">دلم یک دوست میخواهد که بشود با او حرف زد</font></div><div><font size="4" color="#000099" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div><font size="4" color="#000099" face="Mihan-Nassim">و بعد پشیمان نشد !!!...</font></div><div><br></div> text/html 2018-08-04T21:57:42+01:00 text1373.mihanblog.com Sara M رفیق ناب http://text1373.mihanblog.com/post/125 <div><font color="#660000" size="4"><br></font></div><div><font color="#660000" size="4">سرگیجه گرفتیم</font></div><div><font color="#660000" size="4">حالمان بد شد</font></div><div><font color="#660000" size="4">منزوى شدیم</font></div><div><font color="#660000" size="4">آدم گریز شدیم</font></div><div><font color="#660000" size="4">ازبس دیدیم این رابطه هاى بى سر و تهِ نامفهوم را!</font></div><div><font color="#660000" size="4">عاشقانه هایش كه پیشكش،</font></div><div><font color="#660000" size="4">بماند براى خودتان!</font></div><div><font color="#660000" size="4">میماند رفاقتهاى منفعت طلبانه اى كه</font></div><div><font color="#660000" size="4">روز به روز رایج تر میشود</font></div><div><font color="#660000" size="4">جنسِ موافق و مخالف و فامیل هم نمیشناسد</font></div><div><font color="#660000" size="4">پاى نفع كه بیاید وسط،</font></div><div><font color="#660000" size="4">برادر به برادر رحم نمیكند،</font></div><div><font color="#660000" size="4">چه برسد به رفیق!</font></div><div><font color="#660000" size="4">زمانى براى رفیق جانمان را میدادیم،</font></div><div><font color="#660000" size="4">حالا باید مواظب باشیم جیبمان را نزند!</font></div><div><font color="#660000" size="4">زمانى برادر و خواهر بودیم،</font></div><div><font color="#660000" size="4">حالا باید چهار چشمى ناموسمان را بپاییم!</font></div><div><font color="#660000" size="4">زمانى دردِ رفیق،</font></div><div><font color="#660000" size="4">دردِ ما بود،</font></div><div><font color="#660000" size="4">حالا اما درد وجودمان را كه فرا میگیرد،</font></div><div><font color="#660000" size="4">نیست میشوند،</font></div><div><font color="#660000" size="4">نابود میشوند،</font></div><div><font color="#660000" size="4">یك گوشه مینشینند و آنقدر از دور نگاهَت میكنند</font></div><div><font color="#660000" size="4">تا بشوى مثلِ روزِ اول!</font></div><div><font color="#660000" size="4">نه اینكه رفیق نباشدها،</font></div><div><font color="#660000" size="4">اتفاقاً هست،</font></div><div><font color="#660000" size="4">زیاد هم هست،</font></div><div><font color="#660000" size="4">اما حواستان باشد،</font></div><div><font color="#660000" size="4">بازار پُر شده از رفاقت هاى بُنجُل</font></div><div><font color="#660000" size="4">نامرغوب</font></div><div><font color="#660000" size="4">مدت دار...</font></div><div><font color="#660000" size="4">رفیق باید كم باشد،</font></div><div><font color="#660000" size="4">اما تا میتواند "ناب" باشد!</font></div><div><font color="#660000" size="4"><br></font></div><div><font color="#660000" size="4">#علی_قاضی_نظام</font></div><div><font color="#660000" size="4"><br></font></div><div><br></div> text/html 2018-08-03T08:35:22+01:00 text1373.mihanblog.com Sara M جنگ نرم http://text1373.mihanblog.com/post/124 <div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">‌‌</font></div><div><font size="4">باید یک نفر بنشیند</font></div><div><font size="4">دست بگذارد روی شانه ات</font></div><div><font size="4">از ته دل بگوید</font></div><div><font size="4">چه مرگت است دیوانه جان؟</font></div><div><font size="4">بعد سفت بغلش کنی و</font></div><div><font size="4">تمامِ خوب نبودن هایت از</font></div><div><font size="4">چشم هایت</font></div><div><font size="4">بزند بیرون...</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">#مریم_قهرمانلو</font></div> text/html 2018-08-01T21:19:51+01:00 text1373.mihanblog.com Sara M سخنی از الهه قمشه ای http://text1373.mihanblog.com/post/123 <div><font color="#000099" size="3" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font color="#000099" size="3" face="Mihan-IransansBold">چه زیبا گفت..</font></div><div><font color="#000099" size="3" face="Mihan-IransansBold">ﺩﮐﺘﺮ ﺍﻟﻬﯽ ﻗﻤﺸﻪ ﺍﯼ :</font></div><div><font color="#000099" size="3" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font color="#000099" size="3" face="Mihan-IransansBold">♡ ﻓﯿﻠﻢ ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﻭ ﺑﮕﺬﺍﺭﯾﺪ ﺟﻠﻮﯼ ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ</font></div><div><font color="#000099" size="3" face="Mihan-IransansBold">ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﺍﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﺭﺍ ﺟﻠﻮﯼ ﻫﻤﻪ ﭘﺨﺶ ﮐﻨﻨﺪ؟؟</font></div><div><font color="#000099" size="3" face="Mihan-IransansBold">ﺑﺎ ﻓﺮﺯﻧﺪﻡ ﭼﻄﻮﺭ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﮐﺮﺩﻡ؟</font></div><div><font color="#000099" size="3" face="Mihan-IransansBold">ﺑﺎ همسرم ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺣﺮﻑ ﺯﺩﻡ؟</font></div><div><font color="#000099" size="3" face="Mihan-IransansBold">ﺍﮔﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺘﯽ ﺍﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﺭﺍ ﺑﻘﯿﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻮﺏ ﻧﯿﺴﺘﯽ !</font></div><div><font color="#000099" size="3" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font color="#000099" size="3" face="Mihan-IransansBold">ﺍﯾﻦ ﯾﮏ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺍﺯ ﺗﻘﻮﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻋﻤﺎﻟﺖ</font></div><div><font color="#000099" size="3" face="Mihan-IransansBold">ﺭﺍ ﺭﻭﯼ ﺳﺮﺕ ﺑﮕﺬﺍﺭﯼ ﻭ ﺑﺮﻭﯼ ﺑﺎﺯﺍﺭ، ﺩﻭﺭﯼ ﺑﺰﻧﯽ ﻭ ﺷﺮﻣﻨﺪﻩ ﻧﺸﻮﯼ ...</font></div><div><font color="#000099" size="3" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font color="#000099" size="3" face="Mihan-IransansBold">ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺍﯾﻦ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺩﺍﺩﻩ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﺻﻼﺡ ﮐﻨﯿﻢ .</font></div><div><font color="#000099" size="3" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font color="#000099" size="3" face="Mihan-IransansBold">ﻣﻐﻔﺮﺗﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻫﺴﺖ…؟</font></div> text/html 2018-07-31T21:30:04+01:00 text1373.mihanblog.com Sara M حال http://text1373.mihanblog.com/post/122 <div><font size="3" face="Mihan-Yekan">واحد اندازه‌گیری فاصله متر نیست</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Yekan">"حال" است.</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Yekan">حالش را که نداشته باشی</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Yekan">حتی یک قدم هم دور است…</font></div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div><br></div><div><br></div> text/html 2018-07-28T07:06:00+01:00 text1373.mihanblog.com Sara M حکایت دل http://text1373.mihanblog.com/post/121 <div><br></div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div><font color="#cc33cc" size="2" face="Mihan-IransansBold">ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺴﺖ ﭼﻘﺪﺭ ﻣﻰ ﻣﺎﻧﻰ؛</font></div><div><font color="#cc33cc" size="2" face="Mihan-IransansBold">&nbsp;ﻳﮏ ﺭﻭﺯ ...</font></div><div><font color="#cc33cc" size="2" face="Mihan-IransansBold">&nbsp;ﻳﮏ ﻣﺎﻩ ...</font></div><div><font color="#cc33cc" size="2" face="Mihan-IransansBold">&nbsp;ﻳﮏ ﺳﺎﻝ ...</font></div><div><font color="#cc33cc" size="2" face="Mihan-IransansBold">&nbsp;"ﻣﻬﻢ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﻣﺎﻧﺪﻥ ﺍﺳﺖ"</font></div><div><font color="#cc33cc" size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font color="#cc33cc" size="2" face="Mihan-IransansBold">ﺑﻌﻀﻰ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻳﮏ ﺭﻭﺯ ﺗﻤﺎﻡ ﺩﻧﻴﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻫﺪﻳﻪ ﻣﻰ ﺩﻫﻨﺪ</font></div><div><font color="#cc33cc" size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font color="#cc33cc" size="2" face="Mihan-IransansBold">&nbsp;ﮔﺎﻫﻰ ﺑﻌﻀﻰ ﻫﺎ، ﻳﮏ ﻋﻤﺮ ﮐﻨﺎﺭﺕ ﻫﺴﺘﻨﺪ</font></div><div><font color="#cc33cc" size="2" face="Mihan-IransansBold">&nbsp;ﺍﻣﺎ ﺟﺰ ﺩﺭﺩ، ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ ﺑﺮﺍﻳﺖ ندارند</font></div><div><font color="#cc33cc" size="2" face="Mihan-IransansBold">&nbsp;ﻭ ﺗﺎ ﺗﻪ ﺭﻭﺣﺖ ﺭﺍ ﻣﻰ ﺧﺮﺍﺷﻨد</font></div><div><font color="#cc33cc" size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font color="#cc33cc" size="2" face="Mihan-IransansBold">&nbsp;ﺑﻌﻀﻰ ﻫﺎ ﻧﺎﺏ ﻫﺴﺘﻨﺪ....</font></div><div><font color="#cc33cc" size="2" face="Mihan-IransansBold">&nbsp;ﻭ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎﻯ ﻧﺎﺏ ﺗﺮﻯ ﻫﺪﻳﻪ ﻣﻰ ﺩﻫﻨﺪ!</font></div><div><font color="#cc33cc" size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font color="#cc33cc" size="2" face="Mihan-IransansBold">&nbsp;ﺍﻳﻦ ﺑﻌﻀﻰ ﻫﺎ ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺴﺖ ﭼﻘﺪﺭ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ؛</font></div><div><font color="#cc33cc" size="2" face="Mihan-IransansBold">&nbsp;ﻫﺮ ﭼﻘﺪﺭ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺯﻭﺩ ﺑﺮﻭﻧﺪ</font></div><div><font color="#cc33cc" size="2" face="Mihan-IransansBold">&nbsp;ﻳﺎﺩﺷﺎﻥ و ﺣﺲ ﺧﻮﺏ ﺑﻮﺩﻧﺸﺎﻥ</font></div><div><font color="#cc33cc" size="2" face="Mihan-IransansBold">ﺗﺎ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻫﺴﺖ...</font></div> text/html 2018-02-15T20:52:00+01:00 text1373.mihanblog.com Sara M مرغ آمین http://text1373.mihanblog.com/post/120 گویند : مرغیست به نام « آمین » ! مرغی آسمانی در بلندترین نقطهٔ آسمان آنجا که بخدا نزدیکتر است می پَرَدو سخن می گوید او شنوا ترین موجود ِ جهان ِ هستی است هر چیز را که می شنود ، دوباره بنام فرد ِ گوینده آنرا تکرار می کند و آمین می گوید این است که همهٔ آیین ها می گویند مراقب کلامت باش ! این است که می گویند تنها صداست که می ماند این است که می گویند دیگران را دعا کنید ! این است که اگر دیگرانی را نفرین کنیم روزی خود ِ ما دچار آن خواهیم بود مرغ آمین هر آنچه که بگوئیم را با اسم خود ِ ما ، جمع می کند و به خداوند اعلام می کند آنگاه در انتهای جمله آمیـن می گوید پس همیشه برای همه خیر و خوبی بخواهیم text/html 2018-02-01T10:19:50+01:00 text1373.mihanblog.com Sara M فقر بهتر است یا عطر؟ http://text1373.mihanblog.com/post/119 <div>یک روز از سرِ بی کاری به بچه های کلاس گفتم انشایی بنویسند با این عنوان که "فقر بهتر است یا عطر؟"</div><div>قافیه ساختن از سرگرمی هایم بود.</div><div>چند نفری از بچه ها نوشتند "فقر".&nbsp;</div><div>از بین علم و ثروت همیشه علم را انتخاب می کردند.</div><div>&nbsp;نوشته بودند که "فقر" خوب است چون چشم و گوش آدم را باز می کند و او را بیدار نگه می دارد ولی عطر، آدم را بیهوش و مدهوش می کند.</div><div>عادت کرده بودند مزیت فقر را بگویند چون نصیبشان شده بود.</div><div>فقط یکی از بچه ها نوشته بود "عطر".&nbsp;</div><div>انشایش را هنوز هم دارم. جالب بود.&nbsp;</div><div>نوشته بود "عطر حس هایی را در آدم بیدار می کند که فقر آنها را خاموش کرده است".</div> text/html 2017-11-12T21:46:15+01:00 text1373.mihanblog.com Sara M چوب خدا http://text1373.mihanblog.com/post/118 <div><font face="Mihan-Iransans" size="4" color="#663366">"چوب خدا"</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4" color="#663366">شاید همان بغضی باشد</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4" color="#663366">که دخترت سالها بعد می خورد....</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4" color="#663366">و تو در عمق چشمانش خاطره تلخ رفتنت را می ببینی...</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4" color="#663366">تو را نمیدانم اما...</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4" color="#663366">من به خدایی که آن بالاست عجییب معتقدم...&nbsp;</font></div><div><br></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-Iransans" size="2">https://t.me/joinchat/BHvDngwbljrrhn1XGOQcPQ</font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-Iransans" size="2">لینک گروه ما ^^^^^^</font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-Iransans" size="2">لینک کانال ما:Tebghadimi@</font></div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div><br></div> text/html 2017-11-11T07:27:57+01:00 text1373.mihanblog.com Sara M انسان ها مثل مدادرنگی.... http://text1373.mihanblog.com/post/117 <div><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#3333ff">ما انسان ها&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#3333ff">مثل مداد رنگی هستیم،&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#3333ff">شاید رنگ مورد علاقه ی یکدیگرنباشیم !</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#3333ff">اما روزی</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#3333ff">برای کامل کردن نقاشی هایمان</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#3333ff">دنبال هم خواهیم گشت !</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#3333ff">به شرطی که&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#3333ff">همدیگر را تا حد نابودی نتراشیم..</font></div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div><font color="#ff0000">@Tebghadimi</font></div><div><span style="font-size: 11px;"><font color="#ff0000"><br></font></span></div><div><font color="#ff0000">https://t.me/joinchat/BHvDngwbljrrhn1XGOQcPQ</font></div> text/html 2017-11-06T07:38:59+01:00 text1373.mihanblog.com Sara M غمگین ترین درد http://text1373.mihanblog.com/post/116 <div><font face="Mihan-Yekan" size="4" color="#996633">غمگین‌ترین درد ، مرگ نیست ...!</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="4" color="#996633">دلبستگی به کسی است ،</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="4" color="#996633">که بدانی هست اما&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="4" color="#996633">اجازه بودن در کنارش را نداری ...!</font></div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>&nbsp;یاشار عبدالملکی</div><div><font color="#ff0000" size="3">به کانال تلگرامی ما بپیوندید:</font></div><div><font color="#ff0000" size="3">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Tebghadimi@</font></div><div><br></div> text/html 2017-11-05T08:46:55+01:00 text1373.mihanblog.com Sara M سگ های زندگیتون را گاز نگیرید http://text1373.mihanblog.com/post/115 <div>‏<font face="Mihan-Iransans" size="4" color="#339999">سگ شما رو گاز بگیره شما هم سگ رو گاز میگیرین؟&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4" color="#339999">جواب من مسلماً نه هستش!</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4" color="#339999">جمله ی بالا الگوی زندگیه منه در برابر خیلی ها...</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4" color="#339999"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4" color="#339999">سگهای زندگیتونو گاز نگیرید...</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4" color="#339999"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#ff0000">به کانال ما در تلگرام بپیوندید:</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#ff0000"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#ff0000">Tebghadimi@</font></div><div><br></div> text/html 2017-11-03T18:43:36+01:00 text1373.mihanblog.com Sara M رفت که برگردد http://text1373.mihanblog.com/post/114 <div><font face="Mihan-IransansBold" size="4" color="#6600cc">ما شبیه جنسِ خاك خورده ى داخلِ ویترینیم،</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4" color="#6600cc">كه یك نفر انتخابمان كرد&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4" color="#6600cc">اما حاضر نشد بهایمان را پرداخت كند!</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4" color="#6600cc">فقط آمد،</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4" color="#6600cc">دلخوشمان كرد،</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4" color="#6600cc">و رفت...</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4" color="#6600cc">رفت یك دورى بزند و برگردد!:)</font></div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>على_قاضى_نظام</div><div><br></div><div>به کانال تلگرامی ما بپیوندید:</div><div>t.m/@Tebghadimi</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div> text/html 2017-11-02T19:13:03+01:00 text1373.mihanblog.com Sara M رازها http://text1373.mihanblog.com/post/112 <div><font face="Mihan-IransansBold" size="4" color="#000099">در سینه ی همه ی ما رازی ست که نباید برملا شود.</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4" color="#000099">&nbsp;باید تا آخر عمر، همان گوشه، همان گوشه ی تاریک و نمور، باقی بماند،&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4" color="#000099">تا مرگ، آن را نابود کند .</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4" color="#000099">این جور رازها،&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4" color="#000099">نه شیرین اند و نه دوست داشتنی.&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4" color="#000099">رازهای ترسناکی هستند که فاش شدنشان، میتواند چهره ها را تغییر دهد.</font></div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div><font size="2">#معلم_پیانو</font></div><div><font size="2">#میشائیل_هانکه</font></div><div><br></div><div><br></div><div><font color="#cc0000">به کانال طب القدیم ما درتلگرام بپیوندید:</font></div><div><font color="#cc0000"><br></font></div><div><font color="#cc0000">Tebghadimi@</font></div>